Klagesaker

Ved Sandnes videregående skole ønsker vi at det skal være en åpen og god dialog mellom lærereog elever om alle sider ved læringsarbeidet. Elevene skal, slik den nye læreplanen og forskrifter slår fast, trekkes med både i planleggingen og evalueringen av undervisningen. Dette er en naturlig del av arbeidet i alle fag. I tillegg har elevene krav på to elevsamtaler i året.

Trass i at læreplanen, forskriftene og skolen legger til rette for elevmedvirkning, hender det at det blir konflikter mellom elever og lærere om undervisningen, om orden eller oppførsel.  Skolen benytter da disse rutinene for saksbehandling:

 

 1. Elevene tar saken opp muntlig eller skriftlig med faglærer, eventuelt via tillitsvalgt i klassen.  Faglærer og tillitsvalgt, eventuelt flere elever i klassen, drøfter tiltak. I programfaga vil ikke gruppen ha noen tillitsvalgt. I disse fagene bør gruppen velge en talsmann eller to som evt. vil være den/de som tar saken opp direkte med den faglæreren klagen gjelder.
 2. Dersom saken ikke blir løst på dette nivået (pkt. 1), kan saken tas opp i første omgang med kontaktlærer og/eller rådgiver, om nødvendig i neste omgang med avdelingsleder dersom saken krever det, eller eleven ønsker det.
 3. Når klagen behandles på avdelingsledernivå, bør den fortrinnsvis fremmes skriftlig.  Den bør inneholde en saklig framstilling av de forhold det klages på og eventuelle forslag til løsninger. Ønsker ikke eleven(e) å skriftliggjøre klagen, skal klagen like fullt behandles.
 4. Avdelingsleder har på bakgrunn av klage fra elev/gruppe/klasse ansvar for:
  • Å kalle partene inn til møte om klagen. Partene er: Faglærer – eventuelt med tillitsvalgt, tillitselev (ikke alltid) – eventuelt med en representant til fra klassen. I programfag velger elevene inntil to talspersoner som representerer de som har klaget. Avdelingsleder er møteleder. Avhengig av klagens art, kan det være hensiktsmessig at det blir arrangert separate møter der problemene kartlegges. Elever som ikke er myndige kan ha med seg foresatte når klagen er av individuell karakter.
  • Å lage en plan som inneholder de tiltakene partene kom fram til for å imøtekomme klagen.
  • Å følge opp saken med et nytt møte mellom partene etter en avtalt tid.
 5. Dersom saken ikke blir løst på avdelingsledernivå, kan partene eller avdelingsleder bringe saken inn for rektor.
  Dersom læreren som det klages på, er avdelingsleder, fremmes klagen for rektor.
 6. I spesielt alvorlige tilfeller kan rektor legge saken fram for Fylkesrådmannen.
Del denne artikkelen på: