UNG DATA i uke 9 (for VG1 og VG2)

Elever på VG1 og VG2 deltar i UNG DATA i uke 9

Alle elever på VG1 og VG2 vil i løpet av uke 9 inviteres til å delta på den store nasjonale undersøkelsen om ungdom UNG DATA. Egen plan går via kontaktlærer. Undersøkelsen foregår på skolen. Skolen deltok også  i 2010 og i 2013.

Undersøkelsen er viktig for den forteller mye om hvordan ungdom har det, evt skulle ønske de hadde hatt det. Alle som er opptatt av unge/ungdom vil kunne ha nytte av informasjonen som kommer frem når ca. 250 000 elever i ungdomsskole og VGS (VG1 og VG2) har deltatt. Skolen med høyeste svarprosent vil få 5.000 kroner, så her er det bare å hive seg på.

Arrangøren ber skolene informere elever og foresatte på forhånd (info vedlagt).  

                      Informasjon til foresatte og ungdom i videregående skole om Ungdata-undersøkelsen i Sandnes 2016

 

På oppdrag fra Sandnes kommune gjennomfører forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Kompetansesenter rus – region Vest Stavanger (KoRus Vest Stavanger) en spørreundersøkelse blant kommunens ungdommer. Undersøkelsen gjennomføres samtidig på ungdomsskolen og videregående skole i hele Rogaland fylke. Formålet er å kartlegge ulike sider ved ungdoms livsstil og levekår. Resultatene fra undersøkelsen vil kunne danne grunnlag for ungdomspolitikken og det forebyggende arbeidet rettet mot ungdom i Sandnes kommune. Data fra undersøkelsen vil også kunne brukes i forsknings- og utviklingsprosjekter, der målet er å framskaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår.

 

Undersøkelsen foregår på skolen i løpet av uke 8 - 11: mandag 22. februar - fredag 18. mars. Det tar ca. én skoletime å fylle ut spørreskjemaet. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om hvordan ungdom bruker fritiden sin, om trivsel og hva slags forhold de har til skole, venner og voksne i nærmiljøet. Det vil også bli stilt spørsmål om vanskelige sider ved det å være ung, slik som mobbing, psykisk helse, vold og rusmidler. I tillegg kommer opplysninger som foreldrenes utdanning og sosiale status. Mer utfyllende informasjon finner du på www.ungdata.no. Foresatte som ønsker det, kan få tilsendt spørreskjemaet i sin helhet ved å kontakte KoRus Vest Stavanger.

 

Besvarelsen foregår ved at elevene logger seg inn på www.ungdata.no med et tilfeldig tildelt brukernavn. Elevene blir informert om at det er frivillig å delta og at de kan hoppe over enkelt­spørsmål.

 

Alle ungdommer som deltar er sikret full konfidensialitet. Det vil si at bare forskere i prosjektet og firmaet som registrerer de elektroniske besvarelsene vil få tilgang til svarene. Deltakelsen er frivillig og elevene kan trekke seg når som helst fra undersøkelsen uten å angi grunn, noe som på ingen måte vil få negative konsekvenser for eleven. Når spørreskjemaet deles ut, vil elevene bli minnet om dette og om at undersøkelsen er konfidensiell.

 

Prosjektet avsluttes innen utgangen av 2019, og datamaterialet fra undersøkelsen vil da bli anonymisert. Foresatte med barn under 18 år, og som ikke ønsker at barnet deres skal delta, bes kontakte kontaktlærer. For at undersøkelsen skal ha best mulig verdi, er det viktig at så mange som mulig deltar.

 

Datamaterialet vil senere bli lagt inn i nasjonal database, sammen med tilsvarende ungdoms­undersøkelser gjennomført i andre kommuner.

 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS.

 

Ved ytterligere spørsmål knyttet til undersøkelsen, ta kontakt med rådgiver Sven Gustafsson ved KoRus Vest Stavanger (476 62 948/sven.gustafsson@ras.rl.no) eller kontaktperson for under­søkelsen i Sandnes kommune, Kristin Øye Stien (911 87 971/ kristin.oye.stien@sandnes.kommune.no).

 

 

                                                            Med vennlig hilsen

 

            Sven Gustafsson                                  Silje Hartberg               Bodil Sivertsen

            Rådgiver                                              Rådgiver                     Rådmann                                     

            KoRus Vest Stavanger                         NOVA                         Sandnes kommune

Del denne artikkelen på: